Dňa 30.9.2023 sa ruší zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle čl. VII zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, služba Odpis registra trestov na previerku bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanca bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzača o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky, nebude občanom od 1.10.2023 poskytovaná.
 
V súvislosti s vyššie uvedeným si Vás dovoľujeme informovať o odstávke prevádzky elektronických služieb registra trestov GP SR z dôvodu úprav systému v zmysle zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Elektronická služba pre občanov bude nedostupná v dňoch 27.09.2023 (streda) od 00:00 hod. do 01.10.2023 (nedeľa) do 23:59 hod. V uvedenom čase nebude poskytovaná služba výpisu a odpisu z registra trestov.

Podanie žiadosti o informáciu o stave veci na prokuratúre

Prehľad

Popis služby

O stave veci na prokuratúre sa môže informovať účastník konania.

Služba rieši konkrétny typ žiadosti – žiadosť o informáciu o stave veci zadanú prostredníctvom portálu GP SR, resp. ÚPVS v štruktúre umožňujúcej jej automatické prijatie a jej ďalšie automatické spracovanie v IS GP SR. Žiadosť o informáciu o stave veci na prokuratúre podaná iným spôsobom (papierom, emailom, faxom, do elektronickej schránky GP SR atď.) bude spracovaná ako akékoľvek iné všeobecné podanie na prokuratúru.

Služba má ambíciu proaktívne informovať prostredníctvom notifikácií o tom, či v danej trestnej alebo civilnej kauze je už rozhodnuté a ako, prípadne či bolo vznesené obvinenie na určitú osobu a či je o nej vedené trestné konanie na prokuratúre.

Ak žiadateľ požiada elektronicky nielen o jednorazové, ale o proaktívne informovanie o veci na prokuratúre a bude vyhodnotený ako oprávnený žiadateľ, systém IS GP SR zaeviduje jeho žiadosť a ak následne príde ku zmene v danej veci, systém IS GP SR bude žiadateľa o tom informovať.

Skôr než začnete

Žiadateľ podáva žiadosť o informáciu o stave veci na prokuratúre na konkrétnu vec vedenú na konkrétnej prokuratúre. Preto je nevyhnutné aby žiadateľ poznal základné údaje potrebné pre vybavenie žiadosti, takýmito údajmi sú: spisová značka pod ktorou je vec vedená, prokuratúru, pod ktorú podlieha vec.

V procese od vás budeme požadovať nasledovné údaje

  • názov prokuratúry a spisovú značku, pod ktorou je vec na prokuratúre vedená
  • osobné údaje žiadateľa

Ďalšie požiadavky

  • Žiadosť musí byť podpísaná pomocou ZEP občana
  • Služba kontroluje platnosť certifikátu. V prípade, že elektronický občiansky preukaz neobsahuje bezpečný 3072-bitový certifikát vydávaný po 31. októbri 2017, služba nebude poskytnutá.
  • Aplikácia eID klient pre MS Windows musí byť minimálne verzie 4.1.0
  • Aplikácia QSign-eSigner musí byť v najnovšej verzii, ktorú si možete stiahnuť TU
 
Začať teraz