Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov

Služba umožňuje prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o výpis/odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry. Žiadosť môže byť podaná iba žiadateľom, ktorý má prístupové práva a oprávnenia na využívanie elektronických služieb Generálnej prokuratúry. Pre sprístupnenie služieb sa musí žiadateľ autentifikovať prostredníctvom svojho občianskeho preukazu eID karty s príslušnou čítačkou. Služba je spoplatnená podľa platnej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o súdnych poplatkoch, poplatok je nevyhnutné zaplatiť pre úspešné vybavenie služby. V prípade nesprávnej úhrady poplatku (nesprávna suma, variabilný symbol a pod.) bude poplatok vrátený. Pokiaľ poplatok nebude možné vrátiť na účet, z ktorého platba prišla, je občan oprávnený požiadať v stanovenom termíne o vrátenie poplatku. Ak tak neurobí do stanoveného termínu, prepadne platba v prospech štátu.

Poučenie pre vyplnenie služby:

Žiadateľ podáva žiadosť na svoju osobu. Všetky osobné údaje musia byť pravdivé, overiteľné a preukázateľné.

 

Postup spracovania formulára v rámci systému IS GPSR:

  • Žiadosť musí byť podpísaná pomocou KEP/ZEP občana
  • Služba kontroluje platnosť certifikátu. V prípade, že elektronický občiansky preukaz neobsahuje bezpečný 3072-bitový certifikát vydávaný po 31. októbri 2017, služba nebude poskytnutá.
  • Aplikácia eID klient pre MS Windows musí byť minimálne verzie 3.1.2
  • Doručený výpis z registra trestov vo formáte pdf je použiteľný na právne úkony v elektronickej forme. Pri predkladaní výpisu z registra trestov v listinnej forme, treba zabezpečiť prevod pdf dokumentu do listinnej formy zaručenou konverziou napr. na Slovenskej pošte.
 

V prípade problémov alebo doplňujúcich otázok k podaniu žiadosti o výpis a odpis z RT sa v úradných hodinách obráťte na helpdesk.rt@genpro.gov.sk


Prejsť na formulár Elektronickej služby