Dňa 30.9.2023 sa ruší zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle čl. VII zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, služba Odpis registra trestov na previerku bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanca bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzača o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky, nebude občanom od 1.10.2023 poskytovaná.
 
V súvislosti s vyššie uvedeným si Vás dovoľujeme informovať o odstávke prevádzky elektronických služieb registra trestov GP SR z dôvodu úprav systému v zmysle zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Elektronická služba pre občanov bude nedostupná v dňoch 27.09.2023 (streda) od 00:00 hod. do 01.10.2023 (nedeľa) do 23:59 hod. V uvedenom čase nebude poskytovaná služba výpisu a odpisu z registra trestov.

Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov

Prehľad

Popis služby

Služba umožňuje prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o výpis/odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry. Žiadosť môže byť podaná iba žiadateľom, ktorý má prístupové práva a oprávnenia na využívanie elektronických služieb Generálnej prokuratúry. Pre sprístupnenie služieb sa musí žiadateľ autentifikovať prostredníctvom svojho občianskeho preukazu eID karty s príslušnou čítačkou. Služba je spoplatnená podľa platnej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o súdnych poplatkoch, poplatok je nevyhnutné zaplatiť pre úspešné vybavenie služby. Úhrada poplatku sa riadi platnými Obchodnými podmienkami Centrálneho systému evidencie a zúčtovania súdnych a správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ktorého prevádzkovateľom je Slovenská pošta, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ systému eKolok"). Každá chybne zadaná úhrada na Platobný predpis je predmetom riešenia manuálneho spárovania alebo vrátenia na účet poplatníka. Manuálne spárovanie úhrady alebo vrátenie na účet poplatníka vykonáva Prevádzkovateľ systému eKolok.

Skôr než začnete

Upozorňujeme, že žiadateľ podáva žiadosť na svoju osobu. Všetky osobné údaje musia byť pravdivé, overiteľné a preukázateľné.

V procese od vás budeme požadovať nasledovné údaje

  • osobné údaje žiadateľa
  • kontaktné údaje žiadateľa
  • údaje o dátume a mieste narodenia žiadateľa
  • ak žiadate odpis z RT, tak je potrebný vybrať účel žiadosti

Ďalšie požiadavky

  • Žiadosť musí byť podpísaná pomocou KEP/ZEP občana
  • Služba kontroluje platnosť certifikátu. V prípade, že elektronický občiansky preukaz neobsahuje bezpečný 3072-bitový certifikát vydávaný po 31. októbri 2017, služba nebude poskytnutá.
  • Aplikácia eID klient pre MS Windows musí byť minimálne verzie 4.1.0
  • Aplikácia QSign-eSigner musí byť v najnovšej verzii, ktorú si možete stiahnuť TU
  • Doručený výpis z registra trestov vo formáte pdf je použiteľný na právne úkony v elektronickej forme. Pri predkladaní výpisu z registra trestov v listinnej forme, treba zabezpečiť prevod pdf dokumentu do listinnej formy zaručenou konverziou napr. na Slovenskej pošte.
 

V prípade problémov alebo doplňujúcich otázok k podaniu žiadosti o výpis a odpis z RT a poskytnutiu výpisu a odpisu z RT sa v úradných hodinách obráťte na helpdesk.rt@genpro.gov.sk